สหกรณ์นิคม

สหกรณ์นิคมคือสหกรณ์อะไร มีหลักการสหกรณ์อย่างไร

สหกรณ์นิคมคือ สหกรณ์การเกษตรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเรื่องที่ดินทำกิน สร้างปัจจัยพื้นฐาน และ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพที่ต้องทำควบคู่ไปกับการหาสินเชื่อ และให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก โดยมุ่งเน้นไปในทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมให้ดีขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งการให้บริการสหกรณ์นิคม ได้มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ 87 ปีก่อน ทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์ ไม่ว่าจะในด้านอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งมีสหกรณ์นิคมเป็นตัวกลางนั่นเอง

สหกรณ์นิคม มีประวัติอย่างไร

สหกรณ์นิคมใช้หลักการจัดสรรที่ดินทำมาหากินให้แก่ประชาชนโดยใช้ความรู้และความชำนาญ 

ในครั้งแรกสหกรณ์นิคมถูกจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีในปีพ.ศ. 2478 ซึ่งได้ทำการซื้อที่นาราชพัสดุจากกระทรวงการคลัง และจัดสรรให้แก่สมาชิกในเวลานั้น ที่มีอยู่จำนวน 69 ครอบครัวในรูปแบบสหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน และจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์อำเภอสันทรายในปี 2481 และในปี 2518 ก็ได้จัดสหกรณ์การเช่าที่ดินที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการจัดสหกรณ์นิคม จากนั้นจึงรวบรวมสมาชิกที่ได้ที่ดิน และจัดตั้งขึ้นให้เป็นหลักการสหกรณ์ที่เป็นงานเกี่ยวกับที่ดินซึ่งจะตรวจสอบก่อนว่าที่ดินนั้นเหมาะกับการนำไปทำอะไร

สหกรณ์นิคม มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของสหกรณ์คือ สมาชิกจะได้รับที่ดินที่ถูกจัดสรรและตรวจสอบมาอย่างดีแล้วว่าสามารถเช่าทำการเกษตรได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังเป็นสถาบันในการขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐและอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อ หลักการสหกรณ์นิคมคือ การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร การรวมกันซื้อขายเพื่อให้ได้ราคาของที่ดีขึ้น และทำให้เกิดระบบที่ดีในการผลิตและการติดโดยสมาชิกเอง โดยตัวอย่างของสหกรณ์นิคม ที่เป็นต้นแบบที่ดีคือ สหกรณ์นิคมอ่าวลึกและ สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ ที่มีระบบสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจที่รวบรวมผลผลิตและปล่อยขายในราคาถูกให้แก่สมาชิกนั่นเอง

สหกรณ์นิคม วิธีสมัครสมาชิกทำอย่างไร

สมัครสมาชิกสหกรณ์บุคคลทั่วไปหรือสมัครสมาชิกทั่วไปนั้น ก่อนอื่นจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มมากรอกและไปแสดงตนในวันที่มีการประชุมเพื่อเสนอชื่อให้สมาชิกลงมติรับรอง โดยหากผ่านการพิจารณาแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานที่ดิน โฉนด/น.ส.3 ก หลักฐานทะเบียนสมรส(หากมี) จากนั้นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมจะนำเอกสารไปเสนอคณะกรรมการ หากผ่านจะมีหนังสือเชิญให้มาอบรมสมาชิกใหม่ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมเรียบร้อย

ในปี 2566(2023) ถือว่าเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจยังคงซบเซา ผลผลิตทางการเกษตรก็ราคาตกต่ำ หากท่านใดสนใจและอยากพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์นิคม ผ่าน Google ได้เลย เพราะสหกรณ์นิคมนั้นช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกิน การให้ความรู้ในด้านการเกษตร การเป็นตัวกลางในการนำผลผลิตมาช่วยขาย หรือช่วยเหลือในด้านสินเชื่อ จึงนับว่าเป็นรูปแบบสหกรณ์เพื่อชาวเกษตรกรที่แท้จริง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

atm ธนาคารไทยพาณิชย์

บัตร atm กสิกร